pl PL     sk SK     en EN    

SÚŤAŽE A LOTÉRIE

Lotérie a súťaže sú ideálnym nástrojom na podporu predaja.  Môžu byť použité za účelom propagácie produktu alebo ako prostriedok na generovanie príjmov z SMS správ.
Súťaže predstavujú atraktívny propagačný mechanizmus, ktorého hlavou výhodou je, že voľba výhercov sa neopiera o žiadne náhodné faktory. Na získanie výhry musí používateľ preukázať svoje znalosti a kreativitu. Odmenení sú tí používatelia, ktorí najlepšie splnili zadanú úlohu. Výhercov určuje porota zvolená organizátorom súťaže.
Lotérie poskytujú spôsob, ako spotrebiteľom predložiť jednoduchý propagačný mechanizmus, ktorý nevyžaduje plnenie náročných úloh ani žiadne ďalšie vedomosti či kreativitu. Mechanizmus lotérie pritom nemusí byť limitovaný iba na odoslanie základného formulára, hoci tento spôsob sa praxi využíva najčastejšie. Súčasťou môžu byť napríklad aj zábavné súťaže s číslami typu bingo, ktoré prebiehajú dlhodobejšie a súťažiacich lákajú na zaujímavú hru.
Z hľadiska formalít a podmienok vyplývajúcich zo zákona sú súťaže menej zložitým variantom, pretože k ich usporiadaniu je potrebné iba spísať podmienky súťaže. V prípade lotérií je nutné získať ďalšie povolenia.

SMS REKLAMA

SMS kanály ako prostriedok reklamy sa ešte stále tešia rozsiahlej obľúbenosti a to najmä vďaka svojej priamočiarosti, popularite a impulzívnej povahe ("tu a teraz").
Možnosti riešení:
 • Kreatívna súťaž - v tomto type súťaže účastníci zasielajú slogany prostredníctvom SMS správ. Tie sú neskôr vyhodnotené zvolenou porotou a víťazom sa stáva autor najoriginálnejšieho sloganu.
 • Reklamná lotéria - na prihlásenie do takejto súťaže je potrebné iba zaslať prihlášku. Súťaž nevyžaduje žiadne ďalšie vedomosti či kreativitu. Výhercovia sú zvolení náhodne pomocou špeciálneho počítačového programu.
 • Kreatívna súťaž cez MMS správy - súťažiaci zasielajú originálne fotografie prostredníctvom správ MMS. Zvolená porota potom vyberie najlepšie fotografie podľa daných kritérií, napr. "Najvtipnejšia fotografia z dovolenky".

SÚŤAŽE NA WEB STRÁNKACH

Účastník sa môže do reklamnej kampane prihlásiť aj prostredníctvom web stránky. Aplikácia tohto typu je bezplatná a rovnako obľúbená ako SMS správy a mobilné aplikácie.
Za normálnych podmienok je toto riešenie z hľadiska dostupnosti menej flexibilné (zákazníci nemajú prístup na internet počas nákupu priamo v predajni). Výnimku tvoria služby mobilných sietí, tj. verzia web stránky pre mobilné telefóny.
Medzi hlavné výhody reklamnej web stránky patrí v prvom rade priaznivé rozhranie. Účastník sa môže bez zbytočných komplikácií prihlásiť do súťaže a odoslať svoje údaje spolu s povolením na ich spracovanie.
Zároveň je touto formou k dispozícií bohaté množstvo on-line nástrojov. Práve vďaka tomu nemajú súťaže na webe takmer žiadne obmedzenia čo sa týka tvorby súťažných konceptov.
Príklady možných typov súťaží:
 • Vytváranie návrhu za pomoci poskytnutých nástrojov a súčastí
 • Tvorba kreatívnych obrázkov/fotografií
 • Zasielanie kódov
 • Kreslenie
 • Tvorba sloganov
Priaznivé rozhranie web stránok a ich interaktívna povaha sú jedinečnou cestou ako získať výhru zábavným spôsobom.
Digital Virgo vytvára web stránky pomocou technológií flash a HTML a ponúka tiež aplikácie pre Facebook.

SÚŤAŽE PRE MOBILNÉ APLIKÁCIE

Aplikácie pre smartfóny predstavujú obrovský marketingový potenciál a majú širokú škálu využitia. Aplikácie je možné navrhnúť vo forme súťaže alebo lotérie. Súťažná aplikácia obsahuje informácie o súťaži/lotérií "tu a teraz", priamo v mobilnom telefóne používateľa. Mala by obsahovať všetky dôležité aspekty zvolenej propagačnej aktivity, tj. prihlasovací formulár, pravidlá súťaže, zoznam výhier a zoznam výhercov. Prostredníctvom aplikácie môžu účastníci súťaže zároveň zasielať svoje prihlášky, skontrolovať stav poradia výhercov, overiť si získané výhry a podobne. Účasť v súťaži cez mobilnú aplikáciu umožňuje bližší kontakt s priebehom súťaže aj jej organizátorom, a to predovšetkým vďaka aktualizáciám a PUSH správam, ktoré na úrovni aplikácií predstavujú formu bezplatných SMS správ.
Mobilné aplikácie ďalej umožňujú vyplňovať a skenovať súťažné kódy, zasielať upravované texty, fotografie a videá.
Možnosť prihlásiť sa do súťaže či lotérie cez mobilnú aplikáciu je ideálnym doplnkom k tradičným prihlasovacím kanálom (správy SMS a web stránky). Ponúka alternatívnu cestu, ako sa zúčastniť propagačných aktivít.
Súťaž alebo lotéria v podobe mobilnej aplikácie predstavuje originálny spôsob, ako sa zviditeľniť na trhu a vyčleniť sa spomedzi konkurenčných propagačných kampaní.

PLATFORMA MQUBE

mQube je webová platforma poskytovaná partnerom spoločnosti Digital Virgo. Umožňuje nezávisle riadiť služby SMS, ako napríklad:
 • Tvorbu SMS služieb zo škály ponúkaných mechanizmov
 • Prezeranie existujúcich služieb a možnosť ich úpravy
 • Prezeranie štatistických údajov a hlásení (rôzne typy)
 • Tvorbu zoznamov výherných čísel
Partneri spoločnosti Digital Virgo môžu pomocou prístupu k platforme mQube spúšťať a riadiť SMS služby on-line. Digital Virgo tiež poskytuje nepretržitú technickú podporu.
Prihlásenie užívateľa (cez zaheslované kanály) prebieha tak, že systém overuje užívateľovo oprávnenie na prístup k platforme, nakoľko v rámci podnikateľského konta (tj. vydavateľ/poskytovateľ služieb) je možné prihlásenie viacerých individuálnych užívateľov (napríklad zvolených zamestnancov vydavateľa alebo ich klientov).
Užívateľom sa dajú priradiť rôzne typy oprávnení a úloh. Spoločnosť Digital Virgo ponúka možnosť prideliť jednotlivým užívateľom rozšírené alebo obmedzené oprávnenia.
Platforma mQube už v minulosti umožnila spustenie mnohých SMS služieb so širokou škálou použitých mechanizmov (od jednoduchých súťaží po komplexné riešenia na zákazku). Platforma mQube poskytuje spoľahlivé služby našim partnerom v Poľsku aj za hranicami.
mQube je momentálne dostupná vo viacerých jazykoch - Poľštine, Angličtine, Francúzštine a v akomkoľvek inom jazyku po dohode s klientom.
Platforma mQube je vysokovýkonná - v priebehu jednej z kampaní prijímala až 300 000 správ denne.

FORMÁLNE OPERÁCIE

Na požiadanie našich klientov zabezpečujeme všetky dôležité dokumenty. Poskytujeme tiež poradenstvo a asistenciu pri získavaní potrebných povolení.
V prípade loterií ponúkame:
 • Prípravu konceptu lotérie, ktorý bude vyhovovať charakteru cieľovej skupiny a rozpočtu klienta,
 • Podporu pri zabezpečovaní povolenia colného úradu pre reklamnú alebo audiotexovú lotériu,
 • Nákup súťažných cien alebo asistenciu pri tomto nákupe,
 • Poradenstvo v právnej a daňovej oblasti,
 • Odborný dozor certifikovaného špecialistu nad priebehom reklamnej alebo audiotexovej lotérie,
 • Záruku na pokrytie hodnoty súťažných cien
Spoločnosť Digital Virgo asistuje pri formulovaní podmienok užívania služieb a dohliada nato, aby boli tieto podmienky v súlade s aktuálnymi ustanoveniami Zákona o elektronických komunikáciách, Zákona o lotériách a iných podobných hrách, v súlade s predpismi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a v súlade s požiadavkami, ktoré ukladajú mobilní operátori.
Všetky služby poskytované užívateľom mobilných sietí sa podriaďujú súhlasu mobilných operátorov. Spoločnosť Digital Virgo včas a riadne predkladá operátorom informácie o službách svojich klientov a zaobstaráva potrebné povolenia pre fungovanie týchto služieb.

Distribúcia výhier - logistika

Spoločnosť Digital Virgo je schopná zabezpečiť nákup alebo asistenciu pri nákupe vecných cien pre potreby súťaží, lotérií a iných propagačných kampaní, ktoré organizujú naši klienti.
Naši skúsení špecialisti dokážu poradiť pri výbere typu a množstva vhodných súťažných cien tak, aby plánovaná kampaň zapôsobila na svoju cieľovú skupinu čo najefektívnejšie.
Zmluvná dohoda o organizácií alebo vedení kampane zahŕňa komplexné služby pre zabezpečenie súťažných cien:
 • Poradenstvo pri výbere typu, množstva a hodnoty vybraných súťažných cien,
 • Prípravu databázy výhercov,
 • Dohľad nad zásobami,
 • Balenie a odosielanie súťažných cien